Świadczenie dobry start "300+"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Rządowy program „Dobry Start” ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 • Kto otrzyma wsparcie?

 Świadczenie dobry start przysługuje:

- rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

- osobom uczącym się (pełnoletnim osobom uczącym się w szkole, niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobom usamodzielnianym).

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci uczące się w szkole

Szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia to:

 • szkoła podstawowa,
 • szkoła ponadpodstawowa,
 • klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

- 20. roku życia,

- 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie doby start przysługuje także w przypadku:

- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ważne!

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Nie obejmuje także studentów.

Nie przysługuje również jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej albo osoba ucząca się.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start osób zamieszkujących w Ustroniu będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu ul. M. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać:

-  od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną,

-  od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) i elektronicznie                                 

Druki wniosków można będzie pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu

ul. M. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, lub pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Ważne!

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada, wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia!

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę, we wniosku, adres poczty elektronicznej (w przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać w MOPS Ustroń).

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września.

 

Kiedy świadczenia będą nienależnie pobierane?

Niepoinformowanie gminnego organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start o zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia dobry start, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

 • świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
 • świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

 

Więcej informacji uzyskać można pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart