Miejski Zespół Interdyscyplinarny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W ramach realizacji zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  w Ustroniu działa Miejski Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 grudnia 2015 roku .

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. W pracach zespołu uczestniczą również kuratorzy.

 

Zadania Zespołu i grup roboczych określone zostały w:

  • Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.)
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz. U. nr 209, poz. 1245)
  • Uchwale Nr III/18/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ustroniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  • Uchwale Nr XII/141/2015 Rady Miasta Ustroń, z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Ustroń na lata 2016 – 2020  - pobierz 

 

 

Przewodniczącym Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ustroniu

ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie jest Łukasz Sitek, tel. (33) 857 93 54

 

Skład zespołu:

Małgorzata Pytel – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Łukasz Sitek – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wojciech Jaworski – przedstawiciel Policji

Bożena Mynarz – przedstawiciel oświaty

Katarzyna Prochaczek – przedstawiciel ochrony zdrowia

Monika Zawada – przedstawiciel organizacji pozarządowych

Aleksandra Dyrda – kurator sądowy

 

 Siedziba Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ustroniu

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w Urzędzie Miasta Ustroń

 

Dane teleadresowe:

Miejski Zespół Interdyscyplinarny

Urząd Miasta Ustroń

ul. Rynek 1

43 - 450 Ustroń

tel: (33) 8579 354

godziny pracy: 7:30 – 15:30