Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - informacje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacje ogólne

Instytucją realizującą zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na poziomie województwa śląskiego jest Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Do zadań tych należy pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zasady koordynacji stosowane są do obywateli krajów Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii) oraz Szwajcarii. Koordynacji podlegają pracownicy, osoby pracujące na własny rachunek, bezrobotni, emeryci, renciści, a także członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

 

Koordynacja świadczenia wychowawczego w oparciu o przepisy wspólnotowe.

 • Świadczenie wychowawcze podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na tej samej zasadzie co świadczenia rodzinne w oparciu o  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.
 • Wojewoda ustala, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczenia wychowawczego. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 883/2004 (Dz. Urz. (UE) L166/1 z dn. 29.04.2004r.ze zm.) o państwie pierwszeństwa do wypłaty świadczeń rodzinnych w poszczególnych Państwach Członkowskich decyduje:
  • w pierwszej kolejności - zatrudnienie lub praca na własny rachunek,
  • w drugiej kolejności - otrzymywanie emerytury lub renty,
  • w ostatniej kolejności - miejsce zamieszkania.
 • W przypadku wykonywania działalności zawodowej, otrzymywania renty lub emerytury oraz zamieszkania na terenie dwóch państw UE, państwem pierwszeństwa jest ten, w którym zamieszkują dzieci i w odpowiednim przypadku, spełnione są dodatkowe kryteria określone w Art. 68 Rozporządzenia 883/2004.
 • Wniosek o świadczenia rodzinne wystarczy złożyć tylko w jednym Państwie Członkowskim, zgodnie z powyższymi zasadami pierwszeństwa.

PAMIĘTAJ:

 • Jeżeli wyjeżdżasz za granicę RP, niezwłocznie powiadom o tym fakcie organ wypłacający świadczenie, a unikniesz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
 • Informuj o zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (w szczególności zmiany sytuacji zawodowej rodziców dziecka, uzyskaniu dochodu, zmian w liczbie członków rodziny, zmianie miejsca zamieszkania).

Procedura postępowania pomiędzy gminą a wojewodą przy realizacji Programu  „Rodzina 500+”

Świadczenie wychowawcze podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego co oznacza, że tryb postępowania jest analogiczny, jak w przypadku wniosków o świadczenia rodzinne.

 1. Wniosek o świadczenie wychowawcze, w tym również w przypadku pobytu wnioskodawcy lub członka jego rodziny w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, (a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) – składa się do organu właściwego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – do ośrodka pomocy społecznej) w miejscu zamieszkania.
 2. Organ właściwy (ośrodek pomocy społecznej), w przypadku, gdy z akt sprawy będzie wynikało, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w sprawie mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji, przekazuje wniosek wraz z kompletem dokumentów do wojewody – Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w celu ustalenia, czy i od kiedy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz jego rozpatrzenia. Ma to na celu wyeliminowanie, zgodnie z przepisami unijnymi sytuacji, pobierania przez tą samą osobę, na to samo dziecko, świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.
 3. Wojewoda po ustaleniu, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:
 • wydaje decyzję rozstrzygającą o uprawnieniach do świadczenia wychowawczego oraz przekazuje wniosek wraz z decyzją do właściwej w zakresie świadczeń rodzinnych instytucji zagranicznej celem ustalenia ewentualnego prawa do dodatku dyferencyjnego (tj. różnicy pomiędzy zagranicznym świadczeniem rodzinnym a polskim świadczeniem rodzinnym).
 • lub uznaje, że instytucja zagraniczna jest właściwa w pierwszej kolejności do rozpatrzenia wniosku i przyznania świadczeń. Wówczas wniosek jest przekazywany do właściwej instytucji zagranicznej w celu ustalenia prawa do świadczeń z tytułu pierwszeństwa. W Polsce może przysługiwać prawo do dodatku dyferencyjnego, który przysługuje w sytuacji, gdy przyznana kwota zagranicznych świadczeń jest mniejsza od kwoty świadczeń rodzinnych przysługujących w Polsce.

 

 1. W przypadku gdy wojewoda ustali, że nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zwróci wniosek do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do organu (ośrodka pomocy społecznej), który dokumentację przesłał.

Więcej informacji na stronie internetowej ŚUW w Katowicach