Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Dla kogo wsparcie?

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,  niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak  umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kwota ta stanowi tzw. "kryterium dochodowe na osobę w rodzinie". Dochód rodziny ustalany jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty .

 

Komu przysługuje świadczenie?

Pomoc materialna przysługuje:

1)uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach  publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych –do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1)wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2)wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne nie przysługuje:

1)uczniom klas zerowych, 

2)uczniom szkół dla dorosłych,

3)uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Ustroń,

4)uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Gdzie i w jakim terminie złożyć wniosek?

Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu w terminie

- od 1 września do 15 września danego roku szkolnego.

W  przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

– do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1)imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

2)miejsce zamieszkania ucznia;

3)dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów,

4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Rodzaje form:

1) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych, wyjazdów na tzw. "zielone szkoły", organizowane przez szkołę wyjścia do kina lub teatru.

Realizacja następuje poprzez całkowitą lub częściową refundację kosztów na podstawie dostarczonych imiennych oryginałów faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatku związanego z edukacją ucznia.

2) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy, w tym w szczególności dojazdu do szkoły, opłata za internat.

Realizacja następuje poprzez całkowitą lub częściową refundację kosztów na podstawie dostarczonych imiennych oryginałów faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatku związanego z edukacją ucznia. W przypadku przyznanego dodatku do zasiłku rodzinnego na dojazdy na danego ucznia refundacji podlega różnica wynikająca z poniesionego wydatku na bilet a przyznanego dodatku do zasiłku rodzinnego.

3) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym ucznia, poszerzających i pogłębiających jego wiedzę i zdolności.

Realizacja następuje w zależności od treści wniosku poprzez:

-dostarczenie pomocy rzeczowej bezpośrednio uczniowi lub

-całkowitą lub częściową refundację kosztów na podstawie dostarczonych imiennych oryginałów faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatku związanego z edukacją ucznia.

4) Świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia na warunkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/483/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2018r. (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 lipca 2018r. poz. 4233).

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów gminy Ustroń

 

Kiedy świadczenia będą nienależnie pobierane?

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie stypendium o zmianach, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.