Świadczenie wychowawcze 500+ zmiany od lipca 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od 1 lipca 2019 program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
  • od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

 Wzory wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ do pobrania ze strony MRPiPS  - wzory wniosków 500+

 

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci za okres zasiłkowy uważa się okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego na jaki ustala się prawo do świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

-matce
-ojcu,
-opiekunowi faktycznemu dziecka
- opiekunowi prawnemu dziecka.


Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

-dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
-dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
-pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko; członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
 

Wstrzymanie wypłaty świadczenia

Wypłata świadczenia zostanie wstrzymana, jeśli osoba uprawniona nie odbierze go przez trzy kolejne miesiące. Gdy wystąpi sytuacja, która może mieć wpływ na prawo do świadczenia, np. zmieni się liczba członków rodziny, trzeba będzie o tym niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie.

W przypadku marnotrawienia świadczenia, będzie ono przekazywane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług - np. żłobka czy zajęć pozalekcyjnych.

Świadczenie nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę. Nie zniknie też ulga podatkowa na dzieci.

 

Więcej informacji można uzyskać z informatora Rodzina 500+ oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Świadczenie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

Termin na złożenie wniosku dla świeżo upieczonych rodziców

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca 2019 rodzice będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.