Informacje ogólne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Rządowy program „Dobry Start” ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 • Kto otrzyma wsparcie?

 Świadczenie dobry start przysługuje:

- rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

- osobom uczącym się (pełnoletnim osobom uczącym się w szkole, niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobom usamodzielnianym).

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci uczące się w szkole

Szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia to:

 • szkoła podstawowa,
 • szkoła ponadpodstawowa,
 • klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

- 20. roku życia,

- 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie doby start przysługuje także w przypadku:

- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ważne!

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Nie obejmuje także studentów.

Nie przysługuje również jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

 • Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej albo osoba ucząca się.

 

 • Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start osób zamieszkujących w Ustroniu będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu ul. M. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

 

 • Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać:

-  od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną,

-  od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) i elektronicznie                                 

Druki wniosków można będzie pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu

ul. M. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, lub pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Ważne!

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada, wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia!

 

 • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę, we wniosku, adres poczty elektronicznej (w przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać w MOPS Ustroń).

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września.

 

 • Kiedy świadczenia będą nienależnie pobierane?

Niepoinformowanie gminnego organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start o zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia dobry start, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

 • świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
 • świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

 

Więcej informacji uzyskać można pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart