Informacje ogólne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Informacje ogólne

Przemoc w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm)

Rodzaje przemocy:

 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Do zadań Zespołu należy:

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: