Świadczenie rodzicielskie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie

obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku, i przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Do pobierania świadczenia m.in. uprawnieni są bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Uprawnieni do świadczenia mogą być również rodzice, których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, lub od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek został złożony w terminie 3 miesięcy. W przypadku złożenia wniosku po terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek.

Świadczenie rodzicielskie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

 

Świadczenie rodzicielskieprzysługuje:

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 Wniosek o świadczenie rodzicielskie do pobrania tutaj