Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Zasiłek rodzinny

Ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ustalane jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych za okres zasiłkowy uważa się okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

 Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są:

-  od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną,

-  od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (papierową).                                    

Druki wniosków można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu

ul. M. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, lub pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje:

do ukończenia przez dziecko:

 

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2018/2019 wynosi miesięcznie:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje tzw. „złotówka za złotówkę”.

W przypadku kiedy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

 

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł.

Dodatek przysługuje:

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje:

uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko:

 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek przysługuje:

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

wynosi miesięcznie:

90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek przysługuje:

na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego, i wynosi:

113,00 miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

69,00 miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Dodatek przysługuje:

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł na dziecko na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dodatek przysługuje:

Dla dzieci które ukończyły 18 r.ż. koniecznym jest dołączenie do wniosku zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki w bieżącym roku szkolnym. Zaświadczenie należy dostarczyć w miesiącu wrześniu.