Karta Dużej Rodziny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Karta Dużej Rodziny

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla członków rodziny wielodzietnej.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej, wniosek ten składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Kto ma prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Prawo do posiadnia Karty Dużej Rodziny:

Członkami rodziny wielodzietnej zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Dużej Rodziny są:

Karta jest przyznawana:

 

Ile kosztuje wydanie Karty Dużej Rodziny?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Jeżeli członek rodziny wielodzietnej posiada już jedną formę karty (tradycyjną-plastikową lub elektroniczną) a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy  należy ponieść opłatę 9,21 zł/za każdą kartę.  

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje od 1 marca 2020 r. 9,78 zł/za każdą domawianą kartę.

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863) członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu ul. M. Konopnickiej 40 o wszelkich zmianach mających wpływ na uprawnienia do korzystania z programu.

W przypadku zgubienia, kradzieży lub utracenia Karty w inny sposób należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu.

 Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć osobiście w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu ul. M. Konopnickiej 40 pok. 103 lub elektronicznie pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/ 

Każdemu posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne