Świadczenia wychowawcze „500 +”- okres zasiłkowy 2018/2019 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Świadczenia wychowawcze „500 +”- okres zasiłkowy 2018/2019

Świadczenia wychowawcze „500 +”- okres zasiłkowy 2018/2019

      W Ustroniu realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski o świadczenie wychowawcze mogą składać rodzice lub opiekunowie dzieci do 18 roku życia, w gminie swojego miejsca zamieszkania. Zgodnie z zapisami ustawy 500 zł miesięcznie przysługuje drugiemu i kolejnym dzieciom do ukończenia 18 roku życia  bez względu na dochód w rodzinie. Na pierwsze dziecko 500 zł przysługuje , jeżeli miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeżeli  członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W  nowym okresie zasiłkowym od 1 października 2018 do 30 września 2019 podstawą do obliczeń będzie dochód za 2017 r. z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.                                                      Nadal obowiązuje nowa definicja dochodu  zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Konieczne jest również ustalenie sądowych alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku.

    Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy będzie można składać w następujących terminach:

- od 1 lipca 2018r. w formie elektronicznej za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS oraz ePUAP.

- od 1 sierpnia 2018r. w formie papierowej Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Konopnickiej 40 w dniach roboczych w godzinach  od 7.30 do 15.00

Formularze wniosków będzie można pobrać w siedzibie MOPS lub ze strony internetowej  www.mops.ustron.pl

   Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, powinny udokumentować sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie dokumenty, np.: oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu. Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie jest konieczne dokumentowanie sytuacji dochodowej.

 

Do wniosku na pierwsze dziecko, w przypadku którego prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od dochodu rodziny,dołączyć należy nastepujące dokumenty:

- PIT-37 (PIT-36) za 2017r. wnioskodawcy i pełnoletnich członków rodziny (drugi rodzic,pełnoletnie dziecko do 25 roku życia osiągające dochody),

- PIT-37 (PIT-36) za 2016r. w przypadku skorzystania z ulgi na dziecko w 2016r.,

- PIT-11 za 2017r. wnioskodawcy i pełnoletnich członków rodziny (drugi rodzic,pełnoletnie dziecko do 25 roku życia osiągające dochody),

-dokumenty potwierdzające utratę bądź uzyskanie dochodu (świadectwo pracy,umowa o pracę).

Osoby posiadajace gospodarstwo rolne do wniosku dołączają :

-nakaz podatkowy za 2017r.,

-zaświadczenie dotyczące pobierania zasiłku chorobowego z KRUS za 2017r. - w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS.

Osoby posiadające rentę lub emeryturę z ZUS do wniosku dołączają:

- zaświadczenie z ZUS o wysokości opłaconych składek zdrowotnych za 2017r.

Osoby samotnie wychowujące dziecko (panna,kawaler,wdowa,wdowiec,osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnycm wyrokiem sądu,osoba rozwiedziona,chyba że wychowuje wspólnie co najmnniej jedno dziecko z jego rodzicem), do wniosku muszą dołączyć wyrok sądu zasądzający alimenty na dziecko - tytuł wykonawczy (pochodzący lub zatwierdzony przez sąd),potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Za wyjątkiem następujących przypadków:

-drugie z rodziców dziecka nie żyje,

-ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Powyższe przypadki należy potwierdzić stosownymi dokumentami.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące roku 2017 o:

-formie opłacanego podatku,

- wysokości przychodu,

- stawce podatku,

-wysokości opłaconego podatku.