Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w okresie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku  życia pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, dla których zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony I lub II profil pomocy oraz które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu.

 

Wszyscy uczestnicy projektu będą obejmowani wsparciem zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy, czyli ustaleniem profilu pomocy oraz przygotowaniem bądź aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (IPD)
i w konsekwencji realizacją pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

 

W ramach projektu oprócz wymienionych wyżej usług rynku pracy (pośrednictwo pracy
i poradnictwo zawodowe) realizowane są następujące formy wsparcia:

- staże,

- przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla osób, którym zostaną przyznane środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej,

- szkolenia grupowe,

- bony szkoleniowe,

- bony na zasiedlenie.

 

Wartość projektu wynosi  2 929 902,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 2 469 321,40 zł.

 

Informacje o aktualnie trwających naborach na ww. formy wsparcia w ramach projektu znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy www.pup.cieszyn.pl oraz u Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie pod numerem telefonu 338514991.